fbpx

Adatvédelem

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Berger Házak Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Cégnév: Berger Házak Zrt.
Székhely: 4244 Újfehértó, Ady Endre utca 34.
Kapcsolattartó: Beregszászi Pál

E-mail cím: kapcsolat@bergerhazak.hu

Cégjegyzékszám: 15-10-040412

Adatvédelmi ügyekért felelős személy: Beregszászi Pál

1. JELEN TÁJÉKOZTATÓ A KÖVETKEZŐ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KERÜLT KIALAKÍTÁSRA:

  1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
  2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
  3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
  4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
  5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói és a karrier hirdetésre jelentkező felhasználók is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://bergerhazak.hu/ címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása az adatmegkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, ÉRINTETTEK KÖRE, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A honlap látogatás a Berger Házak Zrt. https://bergerhazak.hu/ honlapjára való kattintással valósul meg.

3.1 Az adatkezelés jogalapja:

Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

3.2 Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

3.3 Az érintettek köre:

Az érintettek körébe az Adatkezelő https://bergerhazak.hu/ honlapját látogatók tartoznak.

3.4 A kezelt személyes adatok köre

3.4.1 Az árajánlat kérés / kérdése van / chat esetén kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttereAz adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés céljaA Berger Házak Zrt. a Személyes adatokat a felhasználók érdeklődése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köreAz információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, érdeklődés tárgya, telefonszám, és lakhelye irányítószáma
Az adatkezelés időtartamaA Berger Házak Zrt. a megkeresés során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 10 évig kezeli.

3.4.2 Hírlevél feliratkozás esetén kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttereAz adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés céljaA Berger Házak Zrt. a Személyes adatokat a felhasználók érdeklődése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köreAz információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartamaA Berger Házak Zrt. a rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 15 évig kezeli. 

3.4.3 A karrier oldalon történő jelentkezés során kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttereAz adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés céljaA Berger Házak Zrt. a Személyes adatokat a jelentkezők álláskeresése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köreAz információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott név, e-mail cím, telefonszám, és a jelölt önéletrajzi információi.
Az adatkezelés időtartamaA Berger Házak Zrt. a jelentkezés során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 5 évig kezeli.

3.4.4 Az ÁFA kalkulátor használata során kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttereAz adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés céljaA Berger Házak Zrt. a Személyes adatokat a felhasználók érdeklődése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.
A kezelt adatok köreAz információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartamaA Berger Házak Zrt. a megkeresés során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 10 évig kezeli.

3.5 További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

4. TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozásAz adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@rackforest.huA Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a Berger Házak Zrt.-vel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok tárolását végzi a tulajdonában álló, a Berger Házak Zrt. által bérelt szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

5. HASZNÁLUNK SÜTIKET?

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.

A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.

További információkért a Honlapokon használt sütikről, kérjük, olvassa el a különálló Süti Tájékoztatónkat ide kattintva.

5.1 A honlapon használt sütik adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja, célja, érintettek köre, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

5.1.1 Az adatkezelés jogalapja:

Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5.1.2 Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

5.1.3 Az érintettek köre

Az érintettek körébe az Adatkezelő https://bergerhazak.hu/ honlapját látogatók tartoznak.

5.1.4 A kezelt személyes adatok köre

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Felhasználó látogatásának kezdő- és befejező időpontja, IP-címe, a böngésző és az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

5.1.5 Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

7.1 Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jogÖn az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
az adatok helyesbítéséhez való jogÖn az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz.
az adatok törléséhez való jogÖnnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére.
az adatok zárolásához való jogÖn kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
a tiltakozás jogaÖn tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, illetve (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

7.2 Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Honlap:www.naih.hu

Budapest, 2019. május 15.